Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Uned a adeiladwyd i’r diben yw Prosiect CELT (Centre for Equine Learning and Therapy) o fewn Canolfan Marchogaeth Arbennig Clwyd yn Sir y Fflint. Mae’n cynnig cyfleoedd i bobl ag anghenion cymhleth a all elwa o ddysgu a therapi trwy weithio gyda cheffylau.   

Mae’r prosiect yn cynnig yr ystafell, ysgubor a chorlan therapi a dysgu mwyaf diweddar. Ers i’r ganolfan agor ym mis Mai 2016, mae bron 750 o bobl ag anghenion corfforol, dysgu ac iechyd meddwl o bob cwr o’r DU wedi elwa o’r cyfleusterau.

Mae ceffyl hyfforddi (dressage) mecanyddol safon Grand Prix ar gael gyda’r symbyliadau llawn a sgrîn ryngweithiol lle y gall marchogion brofi symudiadau ceffyl tra’n gwneud prawf hyfforddi neu wrth garlamu ar hyd traeth.  

Mae’r grwpiau sydd wedi elwa yn cynnwys oedolion ag Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD), plant ag anghenion ymddygiad cymhleth sy’n effeithio ar eu haddysg, pobl ag anafiadau ymennydd, cleifion hosbisau sydd ag afiechydon yn cyfyngu ar fywyd (a all fod ar ocsigen neu’n cael eu bwydo trwy diwb), pobl ag awtistiaeth a hyd oed pobl ag anableddau difrifol sydd ond yn gallu cyfathrebu gan ddefnyddio eu llygaid. 

Dywedodd Sorrel Taylor, Rheolwr y Ganolfan: “Rydym yn ganolfan farchogaeth anghenion ychwanegol ond mae angen i bobl allu cyrraedd lefel benodol o allu i fynd ar gefn ceffyl neu i ddefnyddio cerbyd ceffyl o hyd. 

“Mae Prosiect CELT wedi ein galluogi i weithio gydag unrhyw sydd â diddordeb mewn marchogaeth, dysgu gyda cheffylau a/neu therapi ceffylau. 

“Rydym yn hollol gynhwysol ac mae hyn yn unigryw yn y DU. Mae ceffylau hefyd yn gwneud addysg yn gofiadwy ac yn ddifyr. Rydym hefyd yn cynnig gweithgareddau a all hybu rhifedd a llythrennedd, gwersi mewn gwyddoniaeth, hanes a daearyddiaeth, ac yn dysgu empathi trwy ddysgu i ofalu am y ceffylau.”

Am ragor o wybodaeth am Project CELT ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau