Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfle i bobl sy'n profi anawsterau yn gymdeithasol  ac nad ydynt yn cael eu derbyn gan eu cyfoedion i chwarae pêl-droed a dysgu sgiliau chwaraeon.

Mae'n rhoi cyfle i bobl fynd allan, dod yn egnïol yn gorfforol, gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau chwaraeon a bywyd newydd, megis gwaith tîm a pharch dros ei gilydd.

Mae'n cynnal gemau cynghrair unwaith y mis yn Abertawe, Casnewydd, Bae Colwyn a Merthyr Tudful. Mae'r prosiect hefyd yn cynnig sesiynau pêl-droed wythnosol rhwng y gemau. Gall cyfranogwyr ddewis cymryd rhan mewn cwrs B-Tech deg wythnos o hyd yn y Diwydiannau Chwaraeon ble y byddant yn dysgu sgiliau cymorth cyntaf, sgiliau arweinyddiaeth chwaraeon, ac yn dysgu sut i redeg clwb pêl-droed.

Mae elusen Pêl-droed Stryd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdod tai a chymorth Gwalia i gynnig cyfleoedd pêl-droed i bobl sydd wedi'u hallgau yn gymdeithasol trwy faterion iechyd meddwl, digartrefedd neu gam-drin alcohol a chyffuriau.

Mae arian y Loteri wedi gwneud gwahaniaeth anferth, sy'n helpu Pêl-droed Stryd Cymru i greu pedair cynghrair pêl-droed, gydag ymron i 1000 o gyfranogwyr yn cymryd rhan bob tymor, ac mae hefyd wedi helpu'r prosiect i ddatblygu a chyflwyno'i rhaglen hyfforddi ac addysg.

Fe wnaeth ymron i ddau draean o'r 560 o gyfranogwyr yng nghynghreiriau Dwyrain, Gorllewin a Gogledd yr elusen y llynedd lanw arolwg yn dangos effaith bositif y mae'r prosiect wedi'i chael ar eu bywydau. Dywedodd 87 y cant bod eu hiechyd meddwl a chorfforol wedi gwella, a dywedodd 63 y cant bod eu defnydd cyffuriau ac alcohol wedi gostwng, a dywedodd 91% bod eu hyder a'u hunan-barch wedi gwella.

Am ragor o wybodaeth am Pêl-droed Stryd Cymru ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau

Lleoliad Map