Skip to navigation Skip to main content

CookiesHwb O £40 Miliwn I Iechyd Y Genedl Gan Y Loteri

Media Assets

Image icon Dr Linda Papadopoulos Head Shot.jpg

 

Cyfraniad y Loteri Genedlaethol at iechyd wedi croesi £1 biliwn yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Diffyg amser ac arian yw'r rhwystrau mwyaf at gadw’n iach

Mae'r Gronfa Loteri Fawr heddiw yn cyhoeddi hwb llesol o £40 miliwn.  Daw hyn â chyfanswm cyfraniad y Loteri Genedlaethol at iechyd a lles i dros £1 biliwn yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.  Bydd yr ariannu 'Lles' newydd yn cefnogi mentrau sy'n cynyddu gweithgarwch corfforol, gwella arferion bwyta a mynd i'r afael ag iechyd meddwl.  Bydd yn targedu ardaloedd, grwpiau a phobl sy'n profi'r anghydraddoldebau iechyd llymaf.

Daw'r buddsoddiad ar ôl i astudiaeth 20 mlynedd o hyd gan y Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)* ddatgelu bod y DU yn cymharu'n wael â gwledydd eraill Ewrop o ran salwch a disgwyliad oes iach, ac mae'n annog "camau ychwanegol ar y cyd", gan gynnwys ymyrraeth gynnar well a gweithgareddau trin ar gyfer y rhan fwyaf o glefydau a chancrau.

Mae ymchwil gan Achosion Da'r Loteri Genedlaethol[i], a gyhoeddwyd heddiw hefyd, yn dangos bod llawer ohonom yn dweud mai diffyg amser ac arian yw'r rhwystrau mwyaf at wneud mwy i edrych ar ôl ein hiechyd a’n lles: 

  • dywedodd 45% o bobl yn y DU nad oedd ganddynt yr amser i ofalu am eu hiechyd a’u lles;
  • nododd 38% bod diffyg arian yn rhwystr; a
  • dywedodd 17% o'r rhai rhwng 18-24 mlwydd oed a 18% o'r rhai dros 55 oed nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i gefnogi eu hiechyd a’u lles

Dywedodd Seicolegydd Dr Linda Papadopoulos: "Nid oes yn rhaid treulio llawer o amser na gwario llawer o arian ar ein hiechyd a’n lles. Fe allai olygu mynd am dro mewn parc lleol, neu fynd allan gyda theulu a ffrindiau, dechrau ar ddosbarth ymarfer corff neu gelf. Mae'r Loteri Genedlaethol wedi ariannu miloedd o brosiectau, lleoliadau ac elusennau sy'n cefnogi iechyd a lles pobl - y mae llawer ohonynt am ddim neu yn rhad. Gyda chyfartaledd o 20 prosiect a ariennir gan y Loteri ar gyfer pob côd post, mae cyfleoedd hygyrch yn bodoli i bawb. Rhaid i ni oresgyn y rhwystrau seicolegol tuag at ofalu am ein hiechyd, datblygu sgiliau hunanofal gwell a chymryd cyfrifoldeb dros ein lles."

Dywedodd Cadeirydd y Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr Nat Sloane: "Mae gwella lles a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn flaenoriaeth i ni gyd; mae'r dystiolaeth, gan gynnwys adroddiad diweddar IHME, yn tynnu sylw at broblem gynyddol. Y cwestiwn anos yw sut y gallwn atal y duedd hon ac annog trywydd newydd.

"Rydym wedi canfod y gellir cyflawni'r effaith fwyaf trwy fabwysiadu ymdriniaeth gyfannol - gan sicrhau bod ymyraethau yn ymdrin â nifer o agweddau lles, gan gynnwys iechyd meddwl, gweithgarwch corfforol a byw'n iach.

"Daw ein £40 miliwn ar amser hanfodol gan fod ymchwil diweddar yn nodi bod cost yn rhwystr i lawer o bobl pan ddaw hi at ofalu am eu hiechyd a'u lles. Bydd yn adeiladu ar ystod o fentrau am ddim yr ydym wedi'u hariannu yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf sy'n targedu pobl mewn cymunedau difreintiedig ac y ceir prawf eu bod yn gweithio'n dda. Bydd yn helpu cannoedd ar filoedd o bobl yn uniongyrchol i arwain at ffordd o fyw iachach a dod yn fwy egnïol.”

Mae prosiectau iechyd a lles a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf yn cynnwys gweithio gyda phlant a'u teuluoedd i wella bwyta'n iach yn ystod oriau ysgol ac ar ôl ysgol a gostwng gordewdra; rhaglenni ar gyfer y rhai dros 50 oed gan gynnwys y rheini â salwch difrifol i wella ffitrwydd a lles; buddsoddi mewn adfer ein parciau a mannau agored ac annog pobl o fewn ardaloedd difreintiedig i fabwysiadu ffordd o fyw iachach a gwella eu gwybodaeth trwy brosiectau iechyd yn y gymuned.

Mae gwerthusiad o'r ymyraethau hyn wedi dangos llwyddiant arwyddocaol gan gynnwys:

·         Cynnydd o 28 y cant yn nifer y plant ysgol gynradd sy'n dweud eu bod yn bwyta pum darn o ffrwyth neu lysieuyn y dydd**

·         Travel Actively Consortium - y mae elusennau cerdded, beicio ac iechyd arweiniol yn rhan ohono - wedi ymgysylltu 2 filiwn o bobl i fod yn gorfforol egnïol mewn 4 mlynedd yn unig***

·         Dros 74 y cant (76,000) o bobl sy'n cymryd rhan yng nghynllun byw'n iach cymunedol Stockport yn profi effaith fesuradwy ar eu hiechyd corfforol neu feddyliol****

Am wybodaeth bellach ar brosiectau a ariennir gan y Loteri yn eich ardal ewch i www.achosiondayloteri.org.uk. Am fanylion llawn rhaglenni'r Gronfa Loteri Fawr a dyfarniadau grant ewch i www.cronfaloterifawr.org.uk.

·         Daw'r holl ffigurau, oni noder yn wahanol, o YouGov Plc.  Cyfanswm maint y sampl oedd 2,132 o oedolion. Cynhaliwyd gwaith maes rhwng 6 - 8 Mawrth 2013.  Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigurau wedi'u pwyso ac yn gynrychiadol o holl oedolion y DU (18+ oed).

 


Notes to the editor

 

Am ragor o wybodaeth neu gyfweliadau cysylltwch â: Michael Thompson, Achosion Da'r Loteri Genedlaethol ar 020 7211 3894/07734 295745 neu Swyddfa'r Wasg y Gronfa Loteri Fawr ar: 020 7211 1888

Nodiadau i Olygyddion:

  • Ers ei lansio ym 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi codi dros £29 biliwn dros Achosion Da ar draws y DU o fewn saith maes ariannu - Y Celfyddydau; Chwaraeon; Treftadaeth; Yr Amgylchedd; Iechyd Addysg a Gwirfoddol/Elusennol

·         Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30 miliwn bob wythnos sy'n helpu i newid bywydau pobl ar draws y DU

·         Amryw enghreifftiau yng ngwerthusiad lles y Gronfa Loteri Fawr: www.biglotteryfund.org.uk/research/health-and-well-being/evaluating-well-being

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol